دبیرخانه هیات اجرایی جذب

 

افروز دهقان : رییس دبیرخانه هیات اجرایی جذب

پست الکترونیک : 

رزومه