مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری

 

 

 جعفر سالمی: مدیر برنامه، بودجه تحول اداری و بهره وری 

پست الکترونیک: 

رزومه