گروه نظارت و ارزیابی

دکتر مجید صالحی : مدیر گروه نظارت و ارزیابی 

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : salehi@art.ac.ir

رزومه