مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

 

 

  حسن حیدری : سرپرست امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 

پست الکترونیک: 

رزومه